Условия за закупуване

30.11.2018

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ

 

търговско дружество

SHX Trading s.r.o.

със седалище Hrusická 2616/3, 141 00 Прага 4, Чешка република

идентификационен номер: 24237477

вписано в търговския регистър, воден в Общинския съд в Прага под номер на файл C 201203.

за продажба на стоки през онлайн магазин, базиран на адрес www.secupro.bg

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.      Тези условия за закупуване (наричани по-долу „условия за закупуване“) на търговското дружество SHX Trading s.r.o., със седалище Kloboučnická 1735/26, идентификационен номер: 24237477, (наричан по-долу „продавач“) са регламентирани в съответствие с член 1751, параграф 1 от Закон № 89. / 2012 Coll., Граждански кодекс (наричан по-долу „Граждански кодекс“) взаимни права и задължения на договарящите се страни, възникнали във връзка с или въз основа на договор за покупка (наричан по-долу „договор за покупка“),сключен между продавача и друго физическо лице (наричано по-долу „купувач“) през онлайн магазина на продавача. Интернет магазинът се управлява от продавача на уебсайт, разположен на интернет адреса SPYobchod.cz (наричан по-долу "уебсайт"),чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу "уеб интерфейс на магазина").

1.2.      Условията за закупуване не се прилагат за случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стока от продавача, е юридическо лице или лице, което действа при поръчка на стоки в хода на своя бизнес или в хода на своята независима професия. 

1.3.      Разпоредби, отклоняващи се от условията за закупуване, могат да бъдат договорени в договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред установените условия за закупуване.

1.4.      Установените условията за закупуване са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и условията за закупуване са съставени на чешки език. Договорът за покупка може да бъде сключен на чешки език. 

1.5.      Формулировката на условията за закупуване може да бъде променена или допълнена от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на валидност на предишната версия на условията. 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1.      Въз основа на регистрацията на купувача, направена на уебсайта, купувачът има достъп до своя потребителски интерфейс. От своя потребителски интерфейс купувачът може да поръча стоки (наричани по-долу "потребителски профил"). Ако уеб интерфейсът на магазина го позволява, купувачът може също да поръча стоки без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина. 

2.2.      При регистрация на уебсайта и при поръчка на стоки купувачът е длъжен да посочи всички данни правилно и вярно. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, в случай на промяна. Данните, предоставени от купувача в потребителския профил и при поръчка на стоки, се считат за верни от продавача. 

2.3.      Достъпът до потребителския профил е защитен от потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да поддържа поверителност по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски акаунт.

2.4.      Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския профил на трети страни. 

2.5.     Продавачът може да анулира потребителския профил, особено ако купувачът не използва своя потребителски профил повече от 12 месеца или ако купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително условията). 

2.6.     Купувачът е запознат, че потребителският профил може да не е на разположение денонощно, особено по отношение на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача, или необходима поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

3.1.      Цялото представяне на стоките, поставени в уеб интерфейса на магазина, има информативен характер и продавачът не е задължен да сключи договор за покупка по отношение на тези стоки. Разпоредбите на § 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилагат. 

3.2.     Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако стоките по своя характер не могат да бъдат върнати по обикновена поща. Цените на стоките са изброени с включен данък върху добавената стойност и всички свързани такси. Цените на стоките остават валидни, докато са показани в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия. 

3.3.      Уеб интерфейсът на магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки, изброени в уеб интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Чешката република. 

3.4.      За да поръча стоки, купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация за: 

3.4.1.    поръчаните стоки (поръчаните стоки се "слагат" от купувача в електронната количка за пазаруване на уеб интерфейса на магазина), 

3.4.2.    начинът на плащане на стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и 

3.4.3.   информация за разходите, свързани с доставката на стоки (наричани по-долу заедно "поръчка"). 

3.5.      Преди да изпрати поръчката до продавача, купувачът има право да проверява и променя данните, които купувачът е въвел в поръчката, дори по отношение на способността на купувача да открива и коригира грешки, допуснати при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката до продавача, като кликва върху бутона „Поръчка“. Данните, посочени в поръчката се считат за верни от продавача. Веднага след получаване на поръчката, Продавачът ще потвърди тази разписка на Купувача по електронната поща на имейл адреса на Купувача, посочен в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-долу „Имейл адресът на Купувача“). 

3.6.      В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, прогнозни разходи за доставка),продавачът винаги има право да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона). 

3.7.      Договорните отношения между продавача и купувача произтичат от приемането на поръчката от продавача. 

3.8.      Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори),се поемат от самия купувач и тези разходи не се различават от основна ставка. 

3.9. Търговецът си запазва правото да коригира цената на стоките, преди да изпрати стоката, ако установи, че стоките са предложени на грешна цена. В този случай той трябва да информира клиента за правилната цена и той трябва да се съгласи с корекцията на цената. В противен случай договорът за покупка няма да бъде сключен и поръчката ще бъде анулирана от търговеца. 

3.10. Търговецът не носи отговорност за услуги, предоставяни от трети страни. Приложенията, клауд услугите и други подобни се уреждат от условията, които купувачът е сключил с доставчика на услуги. 

ЦЕНА НА СТОКИТЕ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

4.1.      Цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоки съгласно договора за покупка, купувачът може да плати на продавача по следните начини: 

в брой в офис на продавача на адрес 

с наложен платеж на адрес, посочено от купувача в поръчката; 

безкасов превод по сметка на продавача 2700325841/2010, водена във FIO (наричана по-долу „сметка на продавача“); 

безкасово чрез платежна система;

с карта за безкасово плащане;

чрез заем, предоставен от трета страна.

4.2.      Заедно с покупната цена, купувачът е длъжен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките в уговорената сума. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоки. 

4.3.      Продавачът не изисква депозит или друго подобно плащане от купувача. Това не засяга разпоредбите на член 4.6 от Общите условия относно задължението за предварително плащане на покупната цена на стоките. 

4.4.      В случай на плащане в брой или в случай на плащане при доставка, покупната цена се заплаща при получаване на стоките. В случай на безкасово плащане, покупната цена се заплаща в рамките на 10 дни след сключване на договора за покупка. 

4.5.      В случай на безкасово плащане, купувачът е длъжен да плати покупната цена на стоката заедно с променливия символ за плащане. В случай на безкасово плащане, задължението на купувача да плати покупната цена се изпълнява, когато съответната сума се кредитира по сметката на продавача. 

4.6.     Продавачът има право, особено в случай, че купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6),да поиска плащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоката на купувача. Разпоредбите на § 2119, параграф 1 от Гражданския кодекс не се прилагат. 

4.7.      Всякакви отстъпки от цената на стоките, предоставени от продавача на купувача, не могат да се комбинират помежду си. 

4.8.      Ако това е обичайно в деловите отношения или ако това е предвидено от общозадължителни правни разпоредби, продавачът издава на купувача данъчен документ - фактура относно плащанията, извършени въз основа на договора за покупка. Продавачът е платец на данъка върху добавената стойност. Данъчният документ - фактура ще бъде издаден от продавача на купувача след заплащане на цената на стоката и ще бъде изпратен в електронен вид на електронния адрес на купувача. 

4.9.      Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде разписка на купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените приходи при данъчния администратор онлайн; в случай на техническа неизправност, най-късно до 48 часа. 

ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 

5.1.     Купувачът се съгласява, че съгласно разпоредбите на § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от договора за покупка за доставка на стоки, който е модифициран според желанието на купувача или за него, от договора за покупка за доставка на нетрайни стоки и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката, от договора за покупка за доставка на стоки в запечатана опаковка, която потребителят е извадил от опаковката и не може да бъде върнат по хигиенни причини, и от договора за покупка за доставка на аудио или видео записи или оригинална опаковка на компютърна програма. 

5.2.      Ако това не е случай, посочен в член 5.1 от Общите условия, или друг случай, при който не е възможно да се оттегли от договора за покупка, купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, в рамките на четиринадесет (14) дни от получаването на стоките и в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този период тече от датата на получаване на последния доставка на стоки. Оттеглянето от договора за покупка трябва да бъде изпратено на продавача в срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от договора за покупка, купувачът може да използва примерния формуляр, предоставен от продавача, който представлява приложение към условията. Оттеглянето от договора за покупка може да бъде изпратено от купувача на адреса на офиса на продавача или на електронния адрес на продавача info@secupro.bg.

5.3.      В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоката трябва да бъде върната на продавача от купувача в рамките на четиринадесет (14) дни от доставката на отказа от договора за покупка на продавача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати поради естеството си по обикновена поща. 

5.4.      В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, продавачът ще върне средствата, получени от купувача в рамките на четиринадесет (14) дни от оттеглянето от договора за покупка от купувача, по същия начин като продавачът е получил от купувача. Също така продавачът има право да върне изпълнението, предоставено от купувача, при връщане на стоката на купувача или по друг начин, ако купувачът се съгласи и купувачът не понесе допълнителни разходи. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача. 

5.5.      Продавачът има право едностранно да компенсира правото на обезщетение за вреди, причинени на стоките, срещу правото на купувача на възстановяване на покупната цена. 

5.6.      В случаите, когато купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с разпоредбите на § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, продавачът също има право да се откаже от договора за покупка по всяко време, докато стоките бъдат поети от купувача. В такъв случай продавачът ще върне покупната цена на купувача без ненужно забавяне, на посочената сметка от купувача. 

5.7.      Ако е предоставен на купувача подаръкъ заедно със стоките, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва при условието, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, остава договорът за подарък относно такъв подарък престава да бъде ефективен и купувачът е длъжен да върне подарения подарък. 

ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА НА СТОКИ 

6.1.      Ако видът на транспорта е договорен въз основа на специална заявка на купувача, купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт. 

6.2.      Ако съгласно договора за покупка продавачът е длъжен да достави стоката до мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да поеме стоката при доставката. 

6.3.      В случай, че поради причини от страна на купувача е необходимо да се доставят стоките многократно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати съответно разходите, свързани с многократна доставка на стоки, разходи, свързани с друг начин на доставка. 

6.4.     При получаване на стоката от превозвача, купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на установяване на нарушение на опаковката, показващо неразрешено отваряне на пратката, купувачът не трябва да поеме пратката от превозвача. 

6.5. Клиентът трябва да разопакова стоките и да ги провери в присъствието на куриера. В случай на липсващи стоки или други несъответствия, направете протокол на тези факти с превозвача и уведомете продавача. 

6.6.      Други права и задължения на страните при превоз на стоки могат да се уреждат от специалните условия за доставка на продавача, ако са издадени от продавача. 

ПРАВА ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1.      Правата и задълженията на договарящите се страни по отношение на правата, произтичащи от дефектно изпълнение, се уреждат от съответните общозадължителни правни разпоредби (особено разпоредбите на § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Coll., За защита на потребителите, както е изменен). 

7.2.      Продавачът отговаря на купувача, че стоките са без дефекти при получаването им. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че към момента, в който купувачът е поел стоката: 

7.2.1.    стоките имат характеристиките, договорени от страните и, при липса на споразумение, имат характеристиките, описани от продавача или производителя или които купувачът е очаквал по отношение на естеството на стоките и въз основа на тяхната реклама, 

7.2.2.    стоките са годни за целта, посочена от продавача за тяхната употреба, или за която обикновено се използват стоки от този вид, 

7.2.3.    стоките отговарят по качество или дизайн на договорената проба или модел, ако качеството или дизайнът са определени в съответствие с договорената проба или модел, 

7.2.4.    стоките са в подходящо количество, мярка или тегло и

7.2.5.    стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби. 

7.3.      Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки, продавани на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване на стоките, причинени от нормалното му използване, за употребявани стоки с дефект, съответстващ на степента на употреба или износване на купувача, или ако това произтича от естеството на стоките. 

7.4.      Ако дефектът стане очевиден в рамките на шест месеца от получаването, стоките се считат за дефектни по време на получаването им. Купувачът има право да упражни правото на дефект, възникнал в потребителските стоки в рамките на двадесет и четири месеца след получаването им. 

7.5.      Купувачът упражнява правата, произтичащи от дефектно изпълнение с продавача на адреса на неговото предприятие, където приемането на жалбата е възможно по отношение на асортимента на продадените стоки, или в седалището или мястото на стопанска дейност. 

7.6.      Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регулирани от процедурата за рекламация на продавача. 

7.7. Рекламациите се разглеждат без ненужно забавяне, но не по-късно от 30 дни от датата на тяхното подаване, освен ако продавачът и купувачът не се споразумеят за по-дълъг период. След този период потребителят има същите права, сякаш това е дефект, който не може да бъде отстранен. 

Ако дефектния продукт е заменен с нов или ако част от продукта е заменен, започва да тече нов гаранционен срок за дадения продукт или към новата му част, респ. неща с нов компонент. Гаранционният период се удължава с времето, през което продуктът е бил в гаранционен ремонт според записа. Само продавачът или оторизиран сервизен център имат право да провеждат ремонта. В случай на оправдана рекламация, потребителят купувач има право на възстановяване на необходимите разходи, свързани с жалбата (особено пощенски разходи, които той е платил при изпращане на заявената стока). Същото право принадлежи на потребителя в случай на отказ от договора поради дефект. Разходите, свързани с превоза на стоки до клиента след уреждане на рекламацията, се заплащат от продавача. 

Ако трябва да направите рекламация на стока, моля, вижте статията Как да направя рекламация на стока. 

ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

8.1.      Купувачът придобива собствеността върху стоката, като заплаща пълната покупна цена на стоката.

8.2.      По отношение на купувача продавачът не е обвързан от никакви кодекси за поведение по смисъла на разпоредбите на § 1826, параграф 1, нека. д) от Гражданския кодекс. 

8.3.      Обработката на рекламациите на потребителите се правят от продавача на електронния адрес info@secupro.bg. Продавачът ще изпрати информация за уреждането на рекламацията на купувача на имейл адреса на купувача. 

8.4.     Чешкият орган за инспекция на търговията, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, ИН: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs, е отговорен за извън съдебно уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка. Платформата за онлайн разрешаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr може да се използва за разрешаване на спорове между продавача и купувача съгласно договор за покупка. 

8.5.     Европейски потребителски център Чехия, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, Интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е точка за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейски парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за разрешаване на потребителски спорове онлайн и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО (Регламент за разрешаване на потребителски спорове онлайн). 

8.6.      Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Лицензирането на търговия се извършва в рамките на своята компетентност от съответната служба за лицензиране на търговията. Службата за защита на личните данни осъществява надзор в областта на защитата на личните данни. В ограничена степен, чешкият орган за инспекция на търговията също контролира спазването на Закон № 634/1992, За защита на потребителите, както е изменен. 

8.7.      С това купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

9.1.      Защитата на личните данни на купувача, който е физическо лице, е осигурен в Закон № 101/2000, За защита на личните данни, както е изменен. 

9.2.     Купувачът се съгласява с обработването на следните лични данни: име и фамилия, адрес на местоживеене, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер (наричани по-долу колективно "лични данни"). 

9.3.      Купувачът се съгласява с обработването на лични данни от продавача, за целите на упражняване на правата и задълженията по договора за покупка и за поддържане на потребителски акаунт. Освен ако купувачът не избере друга опция, той се съгласява с обработката на лични данни от продавача и с цел изпращане на информация и бизнес съобщения до купувача. Съгласието за пълното обработване на лични данни съгласно този член не е условие, което само по себе си би направило невъзможно сключването на договор за покупка. 

9.4.      Купувачът признава, че е длъжен да посочи своите лични данни (по време на регистрацията, в своя потребителски акаунт, при поръчка от уеб интерфейса на магазина) правилно и вярно и че е длъжен да информира продавача без ненужно забавяне за всяка промяна в неговите лични данни. 

9.5.     Продавачът може да упълномощи трета страна да обработва личните данни на купувача като обработващ. Освен лицата, превозващи стоките, личните данни няма да бъдат предадени на трети страни от продавача без предварителното съгласие на купувача. 

9.6.      Личните данни ще бъдат обработвани за неопределено време. Личните данни ще бъдат обработвани в електронна форма по автоматизиран начин или в печатна форма по неавтоматизиран начин. 

9.7.      Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е информиран, че това е доброволно предоставяне на лични данни.

9.8.      В случай, че купувачът смята, че продавачът или обработващият (член 9.5) извършва обработката на личните му данни, което противоречи на защитата на личния и личния живот на купувача или противоречи на закона, особено ако личните данни са неточни с по отношение на целите на тяхната обработка, може: 

9.8.1.    поиска продавача или обработващия за обяснение,

9.8.2.    да изискват от продавача или преработвателя да отстрани така създадената ситуация. 

9.9.      Ако купувачът поиска информация за обработката на личните му данни, продавачът е длъжен да предостави тази информация. Продавачът има право да поиска разумно плащане за предоставяне на информация съгласно предходното изречение, като не надвишава разходите, необходими за предоставянето на информация. 

ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА БИСКВИТКИ

10.1.   Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на Продавача, на електронния адрес на Купувача и освен това се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача. 

10.2.   Купувачът се съгласява да съхранява така наречените бисквитки на своя компютър. Ако е възможно да направите покупка на уебсайта и да изпълните задълженията на продавача по договора за покупка, без да съхранявате така наречените „бисквитки“ на компютъра на купувача, купувачът може да оттегли съгласието по предходното изречение по всяко време. 

ДОСТАВКА 

11.1.   Може да бъде доставен на купувача на имейл адреса на купувача. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

12.1.   Ако отношенията, установени от договора за покупка, съдържат международен (чуждестранен) елемент, тогава страните се договарят, че отношенията се уреждат от чешкото законодателство. Това не засяга правата на потребителя, произтичащи от общообвързващите правни разпоредби.

12.2.   Ако някоя разпоредба от Общите условия е или стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби. 

12.3.   Договорът за покупка, включително условията за покупка, се архивира от продавача в електронна форма и не е достъпен. 

12.4.   Приложението към условията за покупка е примерен формуляр за отказ от договора за покупка.

12.5.   Данни за връзка с продавача: адрес за доставка SHX Trading s.r.o., Hrusická 3, 141 00 Прага 4.                                                                                   

Теми

GDPR(1)
Широка гама

Над 5000 продукта

​Производство по поръчка

От проектирането до изпълнението

Дискретна доставка

Без данни за електронния магазин

Специалист в областта 

Над 10 години в индустрията